top of page

제품유형                                 

소스류(살균제품)

포장규격            

180g

원재료명        

쌀조청 58%[쌀94%(국산),엿기름 5.9%(국산),기타과당,발효식초,정제소금(국산),설탕],고추장[물엿,소맥분(밀:외국산),고추양념(중국산),밀쌀,정제소금],마늘(중국산),고추맛양념베이스,벌꿀,복합조미식품,고추엑스

보관방법    

직사광선을 피하여 실온보관(개봉 후 냉장보관)

기타         

이 제품은 난류,우유,땅콩,게,새우,돼지고기,닭고기,조개류,오징어를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.

[MEGOZIOGO] 조청 떡볶이소스

    bottom of page