top of page

제품유형                                                                                                  

    소스류(살균제품)

포장규격

300g

원재료명                  

혼합간장[아미노산액(탈지대두:외국산(인도,미국,중국),정제소금(국산),양조간장원액,기타과당,L-글루탐산나트륨(향미증진제)],설탕,정제수,발효식초[주정,발효영양원,맥아엑기스(겉보리:미국산),와사비씨즈닝 1.5%(와사비향분말20%(일본산),와사비분말0.5%(와사비분75%(중국산))],L-글루탐산나트륨(향미증진제),레몬농축과즙액SR(향미증진제)

보관방법

직사광선을 피하여 실온보관(개봉 후 냉장보관)

진미소스 와사비

    bottom of page