top of page
제품유형소스류(살균제품)
포장규격300g
원재료명고추장[소맥분(밀:외국산(미국,호주,캐나다)),물엿,혼합양념(중국산),밀쌀,분말혼합양념],정제수,고과당,백설탕,고춧가루(베트남산),마늘(중국산),농축사골액UHF,변성전분,볶음참깨,L-글루탐산나트륨(향미증진제),올레오레진캡시컴,파라옥시안식향산에틸(합성보존료)
보관방법                                                     직사광선을 피하여 실온보관(개봉 후 냉장보관)
기타이 제품은 난류,땅콩,게,새우,돼지고기,토마토,닭고기,조개류,오징어를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.

미스터진 뽀끼장

    bottom of page